Tuimang Online 24hrs 7daysPhotobucket

Tg Lian Suan Mung In Pasian Nasem Te SumHawm Sak

>> Khuapihte.
>>
>> Lian Suan Mung in sum 10,00,000/- hong hawmsak hih a nuai a teng hi.
>> Kikim linlian thei sam kei, a hawm nuam le a tuat nuam in hong hawmsak
>> cih ding hi mai hi.
>>
>> 1. Rev. Zam Sian Piang Tuiphum.
>> 2 Sia Zam Khan Lian ''
>> 3. Sia Zom Tuang ''
>> 4. Siamah Luan Man Ngai ''
>> 5. Sia Tuan Cin Pau RC
>> 6. Rev.Go Deih Thang UPC
>> 7. Sia Hau Za Khup ''
>> 8. Sia Kam Khan Gen "
>> 9. Rev. Cin Kap Thang ''
>> 10. Rev. Dr. Suan Za Khup ''
>> 11.Rev. En Khan Hau. Tuiphum
>> 12.Rev. Lang Za Kap ''
>> 13. Rev. Cin Do Piang. Tuiphum
>> 14.Rev. Cin Deih Thang AG
>> 15. Ciin Khawl Siang AG (Sia Tun Ngaih Lian tanu)
>> 16. Man Zom Ngai RC (Sia Tuan Cin Pau' naunu)
>>
>> U Haupu

Tg. Lian Suan Mung ( Suan Mung) in Tuimang mi a kici peuhmah Pasian nasem khasum sang', Kawlgam sunga om teng khempeuh hunbit in Pasian nasem mi 16 te Ks/ 1,000,000 ( Teng 10) pen a vekpi un hawmsak ding cihWed, Oct 12, 2011 Sia Haupu

Tg. Suan Mung pen Pa Dam Khan Pau ( Tuimangkhua Hausapi 1992-1995)tapa a hihi. Malaysia panin kum 2007 in USA tung hi. Tu in kum 30 zong pha nailo khangno hih bangin lungsim tampi khualna aneih pen Pasian leh a pianpih Tuimang tate a itna ahih manin mi hampha mahmah khat ahihi.

Lungdam kohna
A thu: Tg Lian Suan Mung@Suan Mung tungah lungdamna

Mimal tungah koh ding a hiphial zongin, Tuimang khuabup huam thu a hih
man in groupmail pan in lungdamna thu lai bektawh hi mah ta leh, kong
at khia nuam hi.

Hun beisa kal nih lai in, Tg Suan Mung in Tuimang mi Pasian nasem teng
huhna hongkhak hi cih ka zaza hi. Tuimang mi Pasian nasem (Kawlgam
sung) mi 16 pha hi ci in zong hong ki zasak hi. Lungdam huai thu a hih
hangin, kei zong hong kisim kha tam maw ci in, ka na ngakngak a, 16 te
lak ah hong hel nuam kei uh leh zong ih mawhsakna ding a omlo ahih
ciang ci in, ka om khikhe hi.

Ahizongin, tuni zingsang 10am, Oct.23, 2011 (Sunday) Sunday School
makaih ding in Joy ah ka na paibaih simsim a, tualaitak in U Lian Hang
tapa Lalpu in, sia Khup aw, sum hongpuak ing hong ci in, bang pan sum
ngah ding nei ka hia ci in ka dot leh, Tg Suan Mung in, Tuimang mi
Pasian nasem teng hong huhna hi in, Siantuang nu in hong pia sak hi
hong ci hi. Aw! Kei zong a pa taktak ka hi ve maw ci in, ka lungdamna
ki gen zolo hi. Lal pen Word of Hope ah ki khawm ding in ciahkhia pah
a, lungdam mahmah hi cih Sm Man Vung khiang ah na gensak in cih tawh
ka kikhen phot uh hi.

Korea pan in, Kawlgam ah ka ciah nung Pasian nasem ding in full time
ah ka lut zawh ka khat vei ngahna phial hi in cin, hih huhna pen thupi
ka sa lua a, ka lungdam mahmah takpi hi. Tg Suan Mung in sum hongpiak
man in ka lungdamna lian mahmah a, Pasian nasem teng hongphawkna leh
Pasian nasem in a kituatna thu ka ngaihsut ciangin, ka lungdamna lian
zawlai hi.

"Piakhia in piak kik in na om ding hi" cih LST kammal pen sanggampa Tg
Suan Mung tungah tung pelmawh ding hi cih zong ka thungetsakna hi.
Topa in nalian pipi a semzo semsem ding in thupha hongpiaksak lai ta
hen.

Tg Suan Mung tung hi ta leh, hih sum hong hawmsak kawikawite tungah
zong lungdamna lianpi ka nei hi.

Lungdamna tawh a kidim:

Suan Za Khupte innkuan,
Yangon

Views: 19

Comment

You need to be a member of TUIMANG first TECHNOLOGY CENTER to add comments!

Join TUIMANG first TECHNOLOGY CENTER

© 2022   Created by Tuimang Vangkhua.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service